Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CỬA ÔNG
1. THÔNG TIN CHUNG: 
Tên cơ quan : Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cửa Ông

Địa chỉ         : Số 518, đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại     : 020.3865.024

E-mail          : ubndpcuaong.cp@quangninh.gov.vn

Cổng thông tin trực tuyến: http://phuongcuaong.campha.gov.vn/portal/phuongcuaong

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY:
 
 
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CỬA ÔNG
1  
Họ và tên: NGUYỄN HẢI NINH
Năm sinh: 1972
Chức danh: Bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0903203666
Email: 
2  
Họ và tên: PHẠM TUÂN
Năm sinh: 1980

Chức danh: Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý xã hội
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0904.795.455
Email: phamtuan@quangninh.gov.vn
3
Họ và tên: ĐỖ THẾ HIẾU
- Ngày sinh : 1981 
- Dân tộc : Kinh
- Chức danh: Phó Bí thư Đảng ủy phường.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại:0988.381.298
- Email: dothehieu89@gmail.com
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
1  
Họ và tên: NGUYỄN HẢI NINH
Năm sinh: 1972
Chức danh: Chủ tịch HĐND phường
 
Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Quản lý kinh tế.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại
Email:
2  
Họ và tên: LÊ HỒNG PHONG
Năm sinh: 1983
Chức danh:  Phó Chủ tịch HĐND phường.
 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật KT
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại:
Email:
 
UBND PHƯỜNG CỬA ÔNG
 
1 - Họ và tên:ĐỖ THẾ HIẾU
- Ngày sinh : 1981 
- Dân tộc : Kinh
Chức danh: Chủ tịch UBND phường.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại:0988.381.298
- Email: dothehieu89@gmail.com
2  
Họ và tên: PHẠM NGỌC LỰ
Năm sinh: 1968
Chức danh: Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Ông.
 
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại: 0903245234
Email:phamngoclu@quangninh.gov.vn
3     
Họ và tên: NGUYỄN VĂN AN
Năm sinh: 1982
- Chức danh: Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Ông
- Trình độ chuyên môn: Đại học QLĐĐ
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0914172077
- Email: nguyenvanan@quangninh.gov.vn
 
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG CỬA ÔNG
1  
Họ và tên:PHẠM TUÂN
Năm sinh: 1980
Chức danh: Chủ tịch UB MTTQ phường Cửa Ông.
 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Điện thoại:0904.795.455
Email:
2    
Họ và tên
Năm sinh: 
Chức danh: Phó Chủ tịch UB MTTQ phường Cửa Ông - Thanh tra nhân dân
 
Trình độ chuyên môn
Điện thoại
Email:
 
CÁN BỘ CÔNG CHỨC PHƯỜNG CỬA ÔNG
1    
Họ và tên
Năm sinh: 
Chức danh: Công chức tư pháp - hộ tịch
 
Trình độ chuyên môn:
 
Điện thoại
Email:
2  
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG
Năm sinh: 16.5.1977
Chức danh: Công chức Văn phòng Thống kê
 
Trình độ chuyên môn:
 
Điện thoại: 0934.621.898
Email:
 
 
3  
Họ và tên: TRẦN THỊ HƯƠNG
Năm sinh: 11/2/1969
Chức danh: Công chức Văn phòng thống kê
 
Trình độ chuyên môn:
 
Điện thoại: 0167.231.3244
Email:
4  
Họ và tên: HÀ THỊ THANH THẢO
Năm sinh: 1980
Chức danh: Công chức Thương binh xã hội
 
Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán DN
 
Điện thoại: 0126.336.5579
Email:
5  
Họ và tên: LƯƠNG THỊ MỸ DUNG
Năm sinh: 1985
Chức danh: Công chức Văn hóa xã hội
 
Trình độ chuyên môn: Đại học XHH
 
Điện thoại: 0976.596.999
Email:
6  
Họ và tên: VŨ VĂN NĂM
Năm sinh: 1979
Chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự phường
 
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật 
 
Điện thoại: 036.835.7188
Email:
     7 
Họ và tên: HOÀNG THỊ THU HƯƠNG
Sinh năm: 1976
Chức danh: Công chức tài chính kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Điện thoại: 
Email:
      8
 
Họ và tên: ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN
Sinh năm; 1982
Chức danh: Công chức VPTK
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Điện thoại: 0904583874
Email:
      9 Họ và tên: HÀ HỮU DỰC
Năm sinh: 1973
Chức danh:Công chức ĐCXD
Trình độ chuyên môn:Đại học QLĐĐ
Điện thoại: 0383488632
Email:
     10   Họ và tên: ĐỖ THỊ HUẾ
Năm sinh: 1983
Chức danh:Công chức Kế toán tài chính
Trình độ chuyên môn:Đại học 
Điện thoại: 
Email:
     11 Họ và tên: HOÀNG THỊ THÚY
Chức danh: Công chức Tư pháp hộ tịch
Trình độ chuyên môn:Đại học 
Điện thoại: 0902055064
Email:
     12 Họ và tên: ĐOÀN KIM NHUNG
Chức danh:Công chức VHXH
Trình độ chuyên môn:Đại học 
Điện thoại: 0904223618
Email:
    13
 
Họ và tên:
Chức danh:Công chức  ĐCXD
Trình độ chuyên môn: Đại học
Điện thoại: