Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CỬA ÔNG
1. THÔNG TIN CHUNG: 
Tên cơ quan : Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cửa Ông

Địa chỉ         : Số 518, đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại     : 020.3865.024

E-mail          : ubndpcuaong.cp@quangninh.gov.vn

Cổng thông tin trực tuyến: http://phuongcuaong.campha.gov.vn/portal/phuongcuaong

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY:
 
 
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CỬA ÔNG
1  
Họ và tên: NGUYỄN HẢI NINH
Năm sinh: 1972
Chức danh: Bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0903203666
Email: 
2  
Họ và tên: PHẠM TUÂN
Năm sinh: 1980

Chức danh: Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý xã hội
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0904.795.455
Email: phamtuan@quangninh.gov.vn
3
Họ và tên:Nguyễn Tiến Dũng
- Ngày sinh : 1982
- Dân tộc : Kinh
- Chức danh: Phó Bí thư Đảng ủy phường.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại:0982875473
- Email: 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
1  
Họ và tên: NGUYỄN HẢI NINH
Năm sinh: 1972
Chức danh: Chủ tịch HĐND phường
 
Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Quản lý kinh tế.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại
Email:
2  
Họ và tên: LÊ HỒNG PHONG
Năm sinh: 1983
Chức danh:  Phó Chủ tịch HĐND phường.
 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật KT
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại:
Email:
 
UBND PHƯỜNG CỬA ÔNG
 
1 - Họ và tên NGUYỄN TIẾN DŨNG
- Ngày sinh : 1982
- Dân tộc : Kinh
Chức danh: Chủ tịch UBND phường.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại:0982875473
- Email: dothehieu89@gmail.com
2  
Họ và tên: PHẠM NGỌC LỰ
Năm sinh: 1968
Chức danh: Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Ông.
 
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại: 0903245234
Email:phamngoclu@quangninh.gov.vn
3     
Họ và tên: Nguyễn Chí Thanh
Năm sinh: 1982
- Chức danh: Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Ông
- Trình độ chuyên môn: Đại học QLĐĐ
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại
- Email: nguyenchithanh@quangninh.gov.vn
 
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG CỬA ÔNG
1  
Họ và tên:PHẠM TUÂN
Năm sinh: 1980
Chức danh: Chủ tịch UB MTTQ phường Cửa Ông.
 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Điện thoại:0904.795.455
Email:
2    
Họ và tên
Năm sinh: 
Chức danh: Phó Chủ tịch UB MTTQ phường Cửa Ông - Thanh tra nhân dân
 
Trình độ chuyên môn
Điện thoại
Email:
 
CÁN BỘ CÔNG CHỨC PHƯỜNG CỬA ÔNG
1