Tin nổi bật

Bộ phận một cửa

DANH SÁCH CÔNG CHỨC TRỰC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI PHƯỜNG CỬA ÔNG
1) Công chức Tư pháp - Hộ tịch:  HOÀNG THỊ THÚY
Công chức tư pháp
                                                    - Năm sinh: 1980
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0902.055.064       
- Email: 
 
2) Công chức Tư pháp - Hộ tịch:  NGUYỄN THỊ KIM CHI
 Công chức tư pháp
                                                     - Năm sinh: 1968 
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0856533433       
- Email: 


3) Công chức Văn hóa - Xã hội:  HÀ THỊ THANH THẢO
 
                                                      - Năm sinh: 1980
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0766498688                           
- Email:
 
 
4) Công chức Văn phòng - Thống kê:  ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN
              - Năm sinh: 1982
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0904.583.874      
- Email:                                                                    
 
 
5) Công chức Địa chính - Xây dựng:  ông NGUYỄN KIM TRUNG
                                                   - Năm sinh: 1988
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học                           
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại di động: 0945020388      
- Email: