Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết:
Lệ phí: Không
Nội dung:
Thủ tục cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm 
* Trình tự thực hiện
          + Trưởng thôn, ban công tác mặt trận thôn họp toàn dân trong thôn, dự kiến danh sách hộ có thể nghèo, tiến hành khảo sát theo phiếu rà soát hộ nào có thu nhập bình quân dưới chuẩn nghèo thì đưa vào danh sách hộ nghèo. Danh sách đuợc công khai tại Nhà văn hoá thôn;
          + Trưởng thôn tổng hợp danh sách gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã;
          + Ban chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã họp xét duyệt, tổng hợp danh sách gửi Phòng Lao động, thương binh và Xã hội;
Cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị công nhận hộ nghèo;
+ Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm
+ Biên bản hội nghị thôn xóm
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Đối tượng thực hiện TTHC:
          - Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.
          - Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.
          - Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng.
          - Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng.
Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư 21/2012/TT-LĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015
 
File đính kèm: Tải file