Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 05 ngày
Lệ phí: Miễn thu
Nội dung: Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn theo quy định;
- Nộp hồ sơ đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của UBND cấp xã nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.        
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của UBND xã, phường, thị trấn:
+ Tư vấn và hướng dẫn công dân chuẩn bị hồ sơ;
+ Cung cấp tờ khai và hướng dân người dân khai;
+ Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định hồ sơ;
- Trả kết quả cho công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của UBND xã, phường, thị trấn theo thời gian quy định.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của UBND xã, phường, thị trấn.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (TP/CN-2011/CN.04, Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;
- Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật nuôi con nuôi 2011;
- Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi;
- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.
 

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
(TP/CN-2011/CN.04, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTP 
ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp)
 

 
Ảnh 4x 6 cm
(chụp chưa quá 6 tháng)
Ảnh 4x 6 cm
(chụp chưa quá 6 tháng)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                          

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI

 
Kính gửi: .....................................................................................................      .................................................................................................................................
  Chúng tôi /tôi là: 
  Ông
Họ và tên    
Ngày, tháng, năm sinh    
Nơi sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nơi th­ường trú    
Số Giấy CMND/Hộ chiếu        
Nơi cấp    
Ngày, tháng, năm cấp    
Địa chỉ liên hệ  
 
 
Điện thoại/fax/email    
Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:
Họ và tên: ......................................................................................Giới tính: ........
Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................
Nơi sinh: ...........................................................................................................
Dân tộc: ...............................................................Quốc tịch: ................................
Nơi thường trú: .............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Phần khai về bên giao con nuôi trước đây:
 
  Ông
Họ và tên    
Ngày, tháng, năm sinh    
Nơi sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nơi th­ường trú/tạm trú    
Số Giấy CMND/Hộ chiếu        
Nơi cấp    
Ngày, tháng, năm cấp    
Địa chỉ liên hệ    
Điện thoại/fax/email    
Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi:......................................................
Tên cơ sở nuôi dưỡng: ......................................................................................
Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng: ........................................
.........................................................................................................................................................................................................
Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại: ...............................................
........................................................................................................................ngày..............tháng..............năm............ .
Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị....................................................................................... đăng ký.
                             ..................., ngày ............tháng............năm............ 
                                                                                           Người khai                                  
                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)
  Xác nhận của  Người làm chứng thứ hai
Tôi tên là......................sinh năm ...............
Số CMND...................., cư trú tại............... .....................................................................
Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm chứng của mình
 ..............., ngày.........tháng......... năm........
  (Ký, ghi rõ họ tên)
 
Trường hợp nuôi con nuôi trong nước, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký lại việc nuôi con nuôi. Trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, thì gửi Sở Tư pháp, nơi có thẩm quyền đăng ký lại việc nuôi con nuôi.
Nếu có được các thông tin này.
3 Ghi rõ là cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng.
4 Không cần có xác nhận của người làm chứng nếu đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại UBND cấp xã/STP nơi đã đăng ký việc NCN trước đây.
 
File đính kèm: Tải file