Tin nổi bật

GIỚI THIỆU

 

 
1) Công chức Tư pháp - Hộ tịch:  NGUYỄN THỊ THU TRANG
                 - Năm sinh: 1978 
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0978.961.978
- Email:                                                           
 
 
 
2) Công chức Văn hóa - Xã hội:  NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG
 
                                                        - Năm sinh: 1977
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học                         
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
- Điện thoại di động: 
- Email: 
 
 
3) Công chức Văn phòng - Thống kê:  ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN
 
                  - Năm sinh: 1982
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0904.583.874
- Email:                                                             
 
 
4) Công chức Địa chính - Xây dựng:  ông HÀ HỮU DỰC
                 - Năm sinh: 1973
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị:    
- Điện thoại di động: 009383488632
- Email: