Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Dân số - KHHGĐ 10 ngày không
2 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Lĩnh vực Bảo trợ XH 10 ngày không
3 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Lĩnh vực Văn hóa cơ sở 15 ngày không
4 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Lĩnh vực Văn hóa cơ sở 5 ngày không
5 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Lĩnh vực Văn hóa cơ sở 5 ngày không
6 Thủ tục: Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Lĩnh vực Thủy Lợi 07 ngày làm việc không
7 Xác nhận theo yêu cầu của người dân LĨNH VỰC KHÁC Trong ngày 3.000đ/trường hợp
8 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục - Đào tạo 10 ngày làm việc không
9 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật 4 ngày không
10 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật 2 ngày không
11 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 5 ngày không
12 Thủ tục trả lại tài sản Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 5 ngày không
13 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 10 ngày làm việc không
14 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh vực nuôi con nuôi 5 ngày không
15 Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh vực nuôi con nuôi 30 ngày 40.000đ/trường hợp
16 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Chứng thực Trong ngày 2000đ/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000đ/trang, tối đa thu không quá 100.000đ/bản
17 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Chứng thực 2 ngày 40.000đ/trường hợp (đối với sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch); 20.000đ/trường hợp (đối với hủy bỏ hợp đồng, giao dịch); đối với trường hợp sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch: chưa có quy định
18 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Chứng thực 2 ngày 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch
19 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Lĩnh vực Chứng thực 2 ngày 20.000đ/trường hợp
20 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Chứng thực 2 ngày 50.000 đồng/giao dịch
Trang: